Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
czerwca
środa
Paulina, Jan, Paweł
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

KONKURS OFERT 2010

Wójt Gminy Kościan

Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2010 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego
w zakresie kultury fizycznej.

I.   Zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej:

1.  Prowadzenie szkolenia sportowego w szczególności dla dzieci i młodzieży polegające na:
    - prowadzeniu zajęć treningowych;
    - organizowaniu zgrupowań sportowych;
    - organizowaniu i udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego;
    - organizowaniu i udziału w innych zawodach oraz turniejach sportowych.

2.  Zadania związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno – sportowym dla dzieci i młodzieży.

3.  Pozostałe zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009r. - wysokość przyznanych dotacji: 160.000,00 zł

Forma realizacji zadań:
- powierzenie lub wsparcie.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z budżetem Gminy Kościan na rok 2010 w zakresie kultury fizycznej: 165.000,00 zł.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1.  Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:

-    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami),

-    ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104   ze zmianami),

-   „Programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.

2.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

3.  Wójt Gminy Kościan może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco  odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.  W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Kościan z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną,  wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.

6.  Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

IV.  Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania następuje w roku 2010, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Kościan.

V. Warunki realizacji zadania:

1. Środki dotacyjne mogą być wydatkowane w okresie obowiązywania umowy.

2. Środki własne mogą być wydatkowane przed zawarciem umowy.

3. Dopuszcza się przesunięcia środków finansowych bez zgody Wójta Gminy pomiędzy pozycjami w kosztorysie do wysokości 10% w danej pozycji.

VI.  Oferty i termin składania:

1.  Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 25 stycznia 2010r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, pokój nr 13 (decyduje data wpływu).

2.  Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania  publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty będzie również dostępny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Młyńska 15, oraz na stronie internetowej Gminy Kościan: www.gminakoscian.pl 

3.  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt 2, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
5.   Do oferty należy załączyć dodatkowo:

a)   oświadczenie o tym, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji budżetowej na skutek przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

b)   wypis ze statutu dotyczący zakresu prowadzonej działalności przez oferenta (cele działalności  statutowej),

c)   jeśli oferent posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę lub wykonywał wcześniej podobne zadania, należy dołączyć dokumenty poświadczające te fakty lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,

6.   Oferty składa się w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją: OTWARTY KONKURS OFERT 2010 – KULTURA FIZYCZNA. 

7.   Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościan, w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert.

8.   Wójt Gminy Kościan zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu  lub jego części.

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.   Komisja Konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy Kościan oferty, na które proponuje udzielenie dotacji.

2.  Wójt Gminy Kościan na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokonuje wyboru  najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowę na realizacje zadań.

3.  Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz w oparciu o następujące kryteria:

• uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
• kompletność oferty,
• zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
• zgodność merytoryczna oferty z celami statutowymi oferenta,
• zakres rzeczowy zadania,
• objęcie zadaniem jak największej liczby osób - mieszkańców Gminy Kościan,
• adresaci oferty, ich wiek, i miejsce zamieszkania,
• posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania, 
• pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych i prywatnych.

4. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Wójt Gminy Kościan w ciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia składania ofert, a następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Kościan. 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu ofert udziela:

Andrzej Przybyła
Urząd Gminy Kościan
ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
tel. 65 512 10 01

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
25 czerwca 2024 Bezpieczne żniwa
zobacz
obrazek
25 czerwca 2024
24 czerwca 2024 Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30