Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2017

Plan budżetu na rok 2017

został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościan nr XXII / 268 / 16 z dnia 21.12.2016r.

Z planem budżetu można zapoznać się tutaj

 


 

Dochody Gminy Kościan w roku 2017 planowane są w wysokości 70.670.407 zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 74.321.365 zł. Planowany deficyt to kwota 3.650.958 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W planowanych dochodach gminy najważniejsza pozycja to dochody własne na kwotę prawie 25,7 mln zł, co stanowi 36,36 % ogółu planowanych dochodów. Na dochody własne składają się m.in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty. Następnymi znaczącymi pozycjami w dochodach są świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+ (prawie 13 mln zł, tj. 18,36 % wszystkich dochodów) oraz subwencja oświatowa na kwotę nieco ponad 10,5 mln zł, tj.14,92 % ogółu. Udziały w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, stanowią kwotę niespełna 12,3 mln zł (17,37 % ogółu). Dochody majątkowe mają stanowić 1,9 mln zł, co stanowi 2,68 % ogółu. Ponadto na dochody składają się także dotacje na zadania zlecone i własne oraz dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Najbardziej znaczące wydatki bieżące to: oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, dowozy do szkół, świetlice, dopłaty do przedszkoli w innych gminach), które stanowią 29,89 % ogółu planowanych wydatków, oraz wydatki na opiekę społeczną i socjalną (działalność GOPS, program Rodzina 500+, dodatki mieszkaniowe, stypendia, warsztaty terapii zajęciowej, dowóz do ośrodka rehabilitacji) stanowiące 28,03 % ogółu planowanych wydatków. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki związane m.in. z gospodarką wodno-ściekową (w sumie 13,92 %), budową i utrzymaniem dróg (11,55 % - wartość ta wzrośnie w ciągu roku). Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w wysokości 663.767,34 zł, tj. o 6 % więcej jak w roku ubiegłym. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP.

 

Ważniejsze wydatki majątkowe, które mają stanowić w 2017 roku ogółem 23,5 % wydatków, to m.in. rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu, budowa kanalizacji w Kobylnikach i Kawczynie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie, przebudowa ulic w Racocie, budowa ulic w Starych Oborzyskach, budowa przedszkola w Starych Oborzyskach, przebudowa stanicy WOPR w Nowym Dębcu. Pełen wykaz wydatków majątkowych oraz wydatków z funduszy sołeckich w załączeniu.

 

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31