Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2018

Plan budżetu na rok 2018

został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościan nr XXXIII / 410 / 17 dnia 20.12.2017r.

Z planem budżetu można zapoznać się tutaj


Dochody Gminy Kościan w roku 2018 planowane są w wysokości 73.925.773 zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 82.533.262 zł. Deficyt w kwocie 8.607.489 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W planowanych dochodach gminy najważniejsza pozycja to dochody własne na kwotę prawie 27,6 mln zł, co stanowi 37,3 % ogółu planowanych dochodów. Na dochody własne składają się m.in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty. Udziały gminy w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, będą stanowiły kwotę niespełna 13,2 mln zł (17,8 % ogółu). Zatem łącznie dochody własne i udziały w podatkach przekroczą 55 % ogółu.

Znaczącymi pozycjami w dochodach są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18,9 mln zł, tj. 25,6%. Najważniejsze z tych zadań to świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+ oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej. Subwencja oświatowa w roku 2018 ma wynieść 10,9 mln zł, tj. 14,8 % całości dochodów. Ponadto na dochody składają się także dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencja wyrównawcza.

W planie wydatków przewidywane wydatki majątkowe przekroczą kwotę 22,8 mln zł, co stanowi prawie 27,7 % ogółu. Gmina Kościan w ostatnich latach utrzymuje wysoki wskaźnik wydatków majątkowych na poziomie 1/4 budżetu.

W strukturze wydatków najbardziej znaczące pozycje to: opieka społeczna i socjalna (działalność GOPS, program Rodzina 500+, dodatki mieszkaniowe, stypendia, warsztaty terapii zajęciowej, dowóz do ośrodka rehabilitacji) stanowiące 26,2 % ogółu planowanych wydatków (kwota 21,6 mln zł) oraz oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne, przedszkola, dowozy do szkół, świetlice, dopłaty do przedszkoli w innych gminach), które stanowią 25,7 % wydatków (tj. 21,2 mln zł). Na zadania drogowe zamierzamy przeznaczyć kwotę 12,4 mln zł, czyli 15 % swoich wydatków. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano spore wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, w sumie 13,3 mln zł (tj. 16,1 %). Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w 2018 roku w wysokości 843.102,64 zł, tj. aż o 27 % więcej jak w roku ubiegłym. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w zakresie kultury, kultury fizycznej i promocji zdrowia, środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych, dofinansowanie usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na zakup umundurowania i sprzętu dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan oraz niepublicznego przedszkola Zwinne Szkraby w Kiełczewie.

Gmina Kościan w roku 2018 udzieli ponadto dotacje na zadania inwestycyjne Powiatowi Kościańskiemu na przebudowę dróg Słonin - Racot, Racot - Nowy Dębiec i Kobylniki - Nowy Białcz (w sumie 2,25 mln zł) oraz Gminie Miejskiej Kościan na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie (1,2 mln zł).

Ważniejsze wydatki majątkowe, które mają stanowić w 2018 roku ogółem 27,7 % wydatków, to m.in. dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kawczynie, budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów, budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo (ul. Polna), budowa ulicy Długiej i Łąkowej w Starym Luboszu, przebudowa drogi Choryń - Ignacewo, przebudowa drogi Pianowo - Kościan (ul. Czempińska), termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci.

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31