Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lipca
niedziela
Andrzej, Wiktor, Daniel
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2016

Budżet Gminy Kościan w 2016 r. wyniósł po stronie dochodów 69.342.307 zł, a po stronie wydatków 63.833.274,82 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet w roku 2016 został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.324 zł. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 23.333.713 zł (33,7%) oraz udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 11.396.184 zł (16,4%), co stanowi razem 50,1 % całości dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa podatek od nieruchomości (47,2%). Coraz większy dochód stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której udział w dochodach własnych sięga 11,9 %. Duże wpływy do kasy gminnej stanowią również opłaty za dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków (w sumie 17,9%). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 27,9 % dochodów, w tym środki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+ sięgnęły kwoty 8.681.988,50 zł. Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza wyniosły 11.944.496 zł, co stanowi 17,2 % dochodów. Gmina Kościan w roku 2016 pozyskała środki zewnętrzne (PROW, krajowe, UMWW, WFOŚiGW, jst) w łącznej kwocie 5.461.508,81 zł (7,9% dochodów).

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 20.624.940 zł (32,3%), z czego udział środków gminnych sięgnął niemal połowy. Udział wydatków na opiekę społeczną i świadczenia 500+ wyniósł 17.194.816 zł, tj. 26,9 % wydatków. Na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 6.094.315 zł (9,5% budżetu), a na gospodarkę wodno-ściekową 6.131.941 zł (9,6%). W roku 2016 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 12.982.403 zł, co stanowi 20,3 % wydatków budżetu. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (40,7%), inwestycje związane z gospodarką ściekową (28,5%) oraz inwestycje szkolne (10,8%). Największymi inwestycjami w 2016 były: przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowych Oborzyskach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie, budowa drogi Nacław – Kurza Góra, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzanie, remont w Szkole Podstawowej w Bonikowie.

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 1.105.000 zł, dla Miasta Kościana - 600.000 zł, dla UMWW - 75.000 zł, dla Gminy Śrem na rozbudowę Schroniska w Gaju - 29.608 zł. Gmina Kościan udzieliła ponadto dotacji w wysokości 230.000 zł organizacjom pozarządowym na zadania w dziedzinie kultury i kultury fizycznej oraz Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich - 50.000 zł. Dofinansowano także jednostki OSP i PSP, przydomowe oczyszczalnie i usuwanie azbestu, remonty zabytków oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i działalność Schroniska dla zwierząt w Gaju. Realizowane były także zadania w ramach funduszu sołeckiego, który w roku 2016 zamknął się kwotą 621.495,46 zł.

Zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2016 wynosiło 5.047.893,04 zł, co stanowi 7,3 % dochodów i sukcesywnie spada w ostatnich latach, co niewątpliwie jest zasługą powiększających się dochodów gminy związanych ze wzrastającą liczbą i zamożnością mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Od 2008 roku dochody własne gminy wzrosły o 10,7 mln zł przy niedużych korektach podatków lokalnych, a udział w podatkach wzrósł o 5,5 mln zł. Wysoki wskaźnik realizacji założonych planów świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy i odpowiedzialnym zarządzaniu gminnymi finansami. (md)

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31