Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lipca
niedziela
Andrzej, Wiktor, Daniel
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2019

Wykonanie budżetu Gminy Kościan w 2019 roku

Budżet Gminy Kościan w 2019 r. osiągnął po stronie dochodów 90.606.045,56 zł, a po stronie wydatków kwotę 97.009.942,79 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 5.590 zł i był o 735 zł wyższy jak w roku poprzednim. Największy udział we wpływach stanowią dochody własne w kwocie 30,54 mln zł (33,7%) oraz udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 16 mln zł (17,7%), co stanowi razem 51,4 % całości dochodów. W dochodach własnych przeważa podatek od nieruchomości (39,3%). Duży „zastrzyk” środków stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której udział w dochodach własnych sięga 13,9 %. Duże wpływy stanowią również opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (w sumie 16,5%). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 27,7 % dochodów. W większości były to środki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. Subwencja oświatowa stanowiła 12,9 % dochodów i sięgnęła kwoty 11.671.759 zł, a subwencja wyrównawcza to 1.737.670 zł, co stanowi 1,9 % dochodów. Od roku 2010 dochody własne Gminy Kościan (podatki i opłaty) podwoiły się, a udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych wzrósł trzykrotnie. W tym samym czasie prawie nie uległa zmianie wysokość subwencji oświatowej do szkół, która oscyluje na poziomie 10-11 mln zł.

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z opieką społeczną i świadczeniami 500+, tj. kwota 24,7 mln zł (25,5%) oraz zadania oświatowo-wychowawcze, które pochłonęły 23,35 mln zł, tj. 24,1% budżetu. Na gospodarkę wodno-ściekową przeznaczono prawie 16,4 mln zł (18%), na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 13 mln zł (13,5%), a na wydatki związane z ochroną środowiska - 7 mln zł (7,3% budżetu). W roku 2019 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe rekordową kwotę ponad 31 mln zł, czyli 32 % wydatków budżetu. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (39%), inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (38,4%) oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (19,6%). Największymi zadaniami w 2019 roku były: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie, instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy, budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo, budowa dróg Choryń-Granecznik, Krzan-Kokorzyn, Pianowo-ul. Czempińska, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu. W ramach wydatków majątkowych przekazano także pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego w kwocie 1.075.000 zł na przebudowę drogi Wyskoć Mala - Turew. Ponadto realizowano jeszcze kilkanaście mniejszych inwestycji oraz przygotowywano projekty pod kolejne zadania. Gmina udzielała także dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów realizujących zadania gminne. Poszczególne sołectwa realizowały również swoje zadania w ramach funduszu sołeckiego, który w poprzednim roku zamknął się całkowitą kwotą 936.424,60 zł. Rok 2019 zakończono nadwyżką i wolnymi środkami w kwocie 10.517.729 zł, a zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 11.638.300 zł i w całości dotyczyły zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW. Stan zadłużenia Gminy Kościan na koniec poprzedniego roku stanowił 12,8% wykonanych dochodów ogółem. (md)

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31