Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
22
lutego
czwartek
Marta, Małgorzata, Piotr
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Twoja aktywność - Twój rozwój

obrazek

Opis zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia do grudnia 2013 r. realizował V edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2013 r. 24 osób (18 kobiet i 6 mężczyzn) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2013 r. w projekcie udział wzięły 24 osoby, w tym 18 pań i 6 panów, niepracujących jak i zatrudnionych.

W ramach projektu na rzecz uczestniczących w nim osób zrealizowano działania ujęte w 4 zadania:

w Zadanie 1. Aktywna Integracja. W jego obrębie podjęto działania na rzecz uczestników projektu składające się z kilku etapów:

1. warsztaty psychospołeczne w wymiarze 25h dotyczące umiejętności interpersonalnych obejmujące tematykę komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem a także postaw i ról rodzicielskich (24 os.),

2.  poradnictwo psychologiczne (48 h) w formie indywidualnych spotkań z psychologiem (24 os.),

3.  warsztaty doradztwa zawodowego  (25h) związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy (24 os.),

4.  poradnictwo zawodowe (48h) w zakresie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (24 os.),

5.  kursy aktywizacji społecznej:

a) kurs „Zarządzanie budżetem domowym”, w którym uczestniczyło 15 osób. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 20h, mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych.

b)  kurs „ABC dobrego wyglądu” w wymiarze 20h. Uczestniczyło w nim 9 osób. Celem kursu było opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej,

6. szkolenia i kursy zawodowe, gdzie uczestnicy w oparciu o własne predyspozycje dokonywali wyboru kursu, w którym chcieliby brać udział. Przeprowadzonych zostało sześć kursów, których celem było podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym:

a) 12 osób wybrało i uczestniczyło  w kursie „Przedstawiciel handlowy”, celem którego było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego (24h),

b)  11 osób wzięło udział w kursie prawa jazdy kategorii B, który miał na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego,

c)  kurs „Operator wózka jezdniowego”, w którym uczestniczył 1 uczestnik projektu. Zajęcia w wymiarze 67 godz. obejmowały m.in. zagadnienia z zakresu obsługi wózków, składowania ładunków, podstawowych czynności operatora,  wymiany i montażu butli gazowych,

d)  kurs „Spawanie metodą MAG”(115 godz.), w którym uczestniczył 1 uczestnik projektu. Celem kursu było uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania metodą MAG,

e)  6 pań uczestniczyło w 56-godzinnym kursie „Florystycznym”. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestniczki nabywały umiejętności z zakresu florystyki m.in. florystyki ślubnej, bukietów,  kompozycji w naczyniach oraz przechowywania roślin.

f)  trzy panie brały udział w kursie „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” (24h). Zakres tematyczny kursu obejmował m.in. zapoznanie z zastosowaniem i budową kas fiskalnych, zaznajomienie  z operacjami prowadzonymi na kasach fiskalnych oraz obsługę terminali płatniczych.

g) 10 pań uczestniczyło w kursie „Komputerowym I i II stopnia” w wymiarze 64 godzin. Podczas zajęć praktycznych uczestniczki kursu miały możliwość zapoznania się z obsługą komputera, edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do prezentacji oraz przeglądarką internetową. 

W ostatnim dniu każdego z kursów zawodowych przeprowadzony został egzamin końcowy. Wszystkie osoby otrzymały pozytywny wynik oraz uzyskały zaświadczenia. Z przeprowadzonych ankiet oraz wypowiedzi uczestników wynika, iż zajęcia w ramach projektu cieszyły się pozytywnym odbiorem.

w Zadanie 2. Praca socjalna. Z każdym uczestnikiem projektu zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorąca udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach tego zadania kontynuowano zatrudnienie 3 pracowników socjalnych przyjętych do pracy w roku 2011 oraz 2012.

w Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze. W ramach projektu wszyscy uczestnicy objęci zostali wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych oraz w postaci świadczeń niepieniężnych. Zadanie to stanowiło wkład własny Ośrodka w wysokości 29.218,69 zł.

w Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym adresowane do uczestników projektu oraz członków ich rodzin:

1. piknik rodzinny, podczas którego dominowały konkursy, gry i konkurencje rodzinne. W pikniku wzięli udział: uczestnicy projektu, członkowie ich rodzin oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację projektu - łącznie 72 osoby,

2. uczestnicy wraz z członkami rodzin wzięli również udział w wyjeździe edukacyjno – integracyjnym do Wrocławia – łącznie 52 osób. Atrakcją wyjazdu było zwiedzanie wrocławskiego ogrodu zoologicznego,

3.  w ramach tej formy wsparcia grupa 52 osób uczestniczyła w wyjeździe edukacyjno – kulturalnym do kina do Poznania, którego celem było wskazanie twórczego sposobu spędzania wolnego czasu.

Obok wymienionych zadań przez cały czas trwania projektu realizowane było Zadanie Zarządzanie projektem obejmujące m.in. pracę zespołu projektowego, promocję, obsługę merytoryczną i finansową oraz monitoring działań i rezultatów. W ramach promocji projektu w miesiącu grudniu 2013 odbyła się Konferencja podsumowująca projekt.

Na realizację projektu w roku 2013 wykorzystano kwotę  260 081,76 zł w tym:

- 27 365,78 zł – wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w formie zasiłków i pomocy w naturze dla uczestników projektu (10,50%)

- 232 715,98 zł – kwota dofinansowania (89,5%).

Była to ostatnia edycja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Projekt realizowany był w latach 2009-2013 i rozpoczęły w nim udział 123 osoby (98 K i 25 M):

- w roku 2009: 16 kobiet,

- w roku 2010: 42 nowe osoby (30 K i 12 M) oraz 6 pań kontynuujących udział z roku 2009,

- w roku 2011: 20 osób (15 K i 4 M),

- w roku 2012: 20 osób (18 K i 2 M),

- w roku 2013: 25 osób (18 K i 7 M). 

Jedna osoba (K) przerwała udział w projekcie (w 2011 roku) natomiast 122 osoby (97 K i 25 M) ukończyły projekt zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość inwestycji:

27.365,78 zł

Wartość dofinansowania:

232.715,98 zł
Aktualności aktualności
20 lutego 2024 Strażacy na frontowej linii przeciw wodnemu zagrożeniu
20 lutego 2024 Budynek po szkole w Kiełczewie z nową funkcją
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29