Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Twoja aktywność - Twój rozwój

obrazek

Opis zadania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia do grudnia 2012 r. realizował IV edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2012r. 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu na rzecz uczestniczących w nim osób zrealizowano działania ujęte w 4 zadania:

w Zadanie 1. Aktywna Integracja. W jego obrębie podjęto działania na rzecz uczestników projektu składające się z kilku etapów:

Etap I to warsztaty psychospołeczne w wymiarze 25 h dotyczące umiejętności interpersonalnych obejmujące tematykę komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem a także postaw i ról rodzicielskich (20 os.). Etap II stanowiło poradnictwo psychologiczne (40 h) w formie indywidualnych spotkań z psychologiem (20 os.). Etap III to 25-godzinne warsztaty doradztwa zawodowego związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy (20 os.). Etap IV obejmował poradnictwo zawodowe (40 h) w zakresie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (20 os.). Kolejną formą wsparcia stanowiącą V etap były kursy aktywizacji społecznej. Z udziału w 20-godzinnym kursie „Zarządzanie budżetem domowym” skorzystało 11 osób. Zajęcia prowadzone w formie teoretyczno - ćwiczeniowej dotyczyły m.in. racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, planowania wydatków oraz radzenia sobie z deficytem budżetu domowego. Drugim do wyboru kursem w zakresie aktywizacji społecznej był kurs „ABC dobrego wyglądu” w wymiarze 20 h. Uczestniczyło w nim 10 osób. Celem kursu było opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. Etap VI stanowiły przeprowadzone w ramach aktywizacji edukacyjnej szkolenia i kursy zawodowe, gdzie uczestnicy w oparciu o własne predyspozycje dokonywali wyboru kursu, w którym chcieliby brać udział. Przeprowadzonych zostało sześć kursów, których celem było podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym. Odbyły się następujące kursy: „Opiekun osoby zależnej” (7 osób) w wymiarze 80 h, „Komputerowy II stopnia” (1 osoba) obejmujący 40 h, „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B” (10 osób) w wymiarze 70 h, „Obsługa kos spalinowych i kosiarek” (1 osoba) – 12 h, „Obsługa kasy fiskalnej  w połączeniu z terminalem płatniczym”(14 osób) – 24 h oraz „Komputerowy I i II stopnia” (2 osoby) w wymiarze 64 h. W ostatnim dniu każdego z kursów zawodowych przeprowadzony został egzamin końcowy. Wszystkie osoby otrzymały pozytywny wynik oraz uzyskały zaświadczenia..

w Zadanie 2. Praca socjalna. Z każdym uczestnikiem projektu zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorąca udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach tego zadania  w II.2012 r. został zatrudnionych w GOPS w Kościanie 1 pracownik socjalny oraz kontynuowano zatrudnienie 2 pracowników socjalnych przyjętych do pracy w roku 2011. Zakupiono także sprzęt komputerowy oraz biurowy dla nowozatrudnionego pracownika.

w Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze. W ramach projektu wszyscy uczestnicy objęci zostali wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych oraz w postaci świadczeń niepieniężnych. Zadanie to stanowiło wkład własny Ośrodka w wysokości 29.218,69 zł.

w Zadanie 4.  Działania o charakterze środowiskowym adresowane do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Na początku lipca zorganizowany został Piknik rodzinny, podczas którego dominowały konkursy, gry i konkurencje rodzinne. W pikniku wzięli udział: uczestnicy projektu, członkowie ich rodzin oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację projektu - łącznie 58 osób. Uczestnicy wraz z członkami rodzin wzięli również udział w wyjeździe edukacyjno – integracyjnym do Wrocławia – łącznie 50 osób. Atrakcją wyjazdu było zwiedzanie wrocławskiego ogrodu zoologicznego. W ramach tej formy wsparcia zorganizowane zostały także trzydniowe warsztaty psychologiczne wyjazdowe, podczas których rodzice uczestniczyli w 10-godzinnych zajęciach o tematyce dotyczącej roli rodzica w życiu dziecka, relacji rodzinnych, potrzeb dzieci i sposobów ich zaspokajania oraz trudności wychowawczych. Część zajęć obejmująca gry i zabawy psychologiczne prowadzona była wspólnie dla rodziców i dzieci. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób. W listopadzie grupa 50 osób uczestniczyła w wyjeździe edukacyjno – kulturalnym do kina do Poznania, którego celem było wskazanie twórczego sposobu spędzania wolnego czasu.

Obok wymienionych zadań przez cały czas trwania projektu realizowane było Zadanie Zarządzanie projektem obejmujące m.in. pracę zespołu projektowego, promocję, obsługę merytoryczną i finansową oraz monitoring działań i rezultatów. W ramach promocji projektu w miesiącu grudniu 2012 odbyła się Konferencja podsumowująca projekt.

Wartość ogólna projektu: 263.263,94 zł,

Dofinansowanie: 234.045,25 zł.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość inwestycji:

263.263,94 zł

Wartość dofinansowania:

234.045,25 zł
Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31