Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
29
lutego
czwartek
Lutosław, Roman, Teofil
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Ogłoszenie Wójta Gminy Kościan o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościan w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOŚCIAN

o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację  zadań publicznych Gminy Kościan w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) Wójt Gminy Kościan zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Kościan otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 3. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej określa pkt. XIII Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (uchwała nr XXXVIII/476/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 października 2022 r.).
 4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić tylko jednego kandydata.
 6. Zgłoszenia są ważne do czasu powołania składu Komisji Konkursowej przez Wójta Gminy Kościan.

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      nie reprezentują organizacji  lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert,

2)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w otwartym konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

 1. Zadania Komisji Konkursowej:
 2. Komisja Konkursowa ocenia oferty, które spełniły wymogi formalne, według kryteriów określonych przez Wójta Gminy Kościan w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 3. Komisja Konkursowa sporządza ranking złożonych ofert wraz z proponowanym rozdziałem środków finansowych.
 4. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

 

 1. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:
 2. Wójt Gminy Kościan powołuje członków komisji konkursowej w składzie: koordynator Gminy Kościan ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Kościan, przedstawiciel Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kościan oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłoniony w drodze losowania spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.
 3. Imienny skład komisji konkursowej określa Wójt Gminy Kościan w formie stosownego zarządzenia wskazując jej przewodniczącego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kościan
  ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.
 3. Termin zgłaszania kandydatów -  do dnia 23 stycznia 2023 r.

 

Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela koordynator Gminy Kościan ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tj. Zastępca Wójta Gminy Kościan (tel. 65 512 10 01).

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!                                                 Wójt Gminy Kościan

                                                                                                     /-/ Andrzej Przybyła

Kościan, dnia 22.12.2022

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29