Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
czerwca
środa
Gerwazy, Protazy, Julianna
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Budżet Gminy Kościan na rok 2019

Budżet Gminy Kościan w roku 2019 będzie rekordowy. Dochody planowane są w wysokości 87.465.194 zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 96.311.188 zł. Deficyt w kwocie 8.845.994 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

W planowanych dochodach gminy najważniejsza pozycja to dochody własne na kwotę prawie 29,8 mln zł, co stanowi 33,7 % ogółu planowanych dochodów. Na dochody własne składają się przede wszystkim podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty. Udziały gminy w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, będą stanowiły kwotę niespełna 15,6 mln zł (17,8 % ogółu). Zatem łącznie dochody własne i udziały w podatkach przekroczą 51 % ogółu.

Znaczącymi pozycjami w dochodach są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15,6 mln zł, tj. 17,8 %. Najważniejsze z tych zadań to świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+ oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej. Subwencja oświatowa w roku 2019 ma wynieść 11,45 mln zł, tj. 13,1 % całości dochodów. Ponadto na dochody składają się także dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencja wyrównawcza.

W planie wydatków przewidywane wydatki majątkowe przekroczą kwotę 36,2 mln zł, co stanowi 37,6 % ogółu. Gmina Kościan w ostatnich latach utrzymuje wysoki wskaźnik wydatków majątkowych, a na rekordowe wydatki w przyszłym roku złożą się głównie inwestycje związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i fotowoltaiką dla mieszkańców dofinansowane ze środków unijnych WRPO.

W strukturze wydatków najbardziej znaczące pozycje to: oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, dowozy do szkół, świetlice, dopłaty do przedszkoli w innych gminach), które stanowią 24,5 % wydatków (tj. 23,6 mln zł) oraz opieka społeczna i socjalna (działalność GOPS, program Rodzina 500+, dodatki mieszkaniowe, stypendia, warsztaty terapii zajęciowej, dowóz do ośrodka rehabilitacji) stanowiące 19,1 % ogółu planowanych wydatków (kwota 18,4 mln zł). Na zadania drogowe zamierzamy przeznaczyć kwotę 12 mln zł, czyli 12,5 % naszych wydatków. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano spore wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, w sumie 20,9 mln zł (tj. 30,5 %) oraz gospodarką komunalną w wysokości 7,7 mln zł, tj. 8 % budżetu. Duże wydatki  na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową związane są z planami remontu i rozbudowy remizy strażackiej w Racocie. Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w 2019 roku w wysokości 945.375 zł, tj. o 12 % więcej jak w roku ubiegłym. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w zakresie kultury, kultury fizycznej i promocji zdrowia, środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych, dofinansowanie usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na potrzeby gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan, w tym na remont biblioteki w Widziszewie, oraz dla niepublicznego przedszkola Zwinne Szkraby w Kiełczewie.

Gmina Kościan w roku 2019 ma zaplanowane ponadto dotacje na zadania inwestycyjne Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi Darnowo-Wyskoć-Turew (1,5 mln zł) oraz Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni wzdłuż drogi nr 308 (1 mln zł) i na przygotowanie dokumentacji północnej obwodnicy Kościana (100 tys. zł).

Ważniejsze wydatki majątkowe, które mają stanowić w 2019 roku aż 37,6 % wydatków, to m.in. instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan, budowa sieci wodociągowej w Sepienku, budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów, budowa drogi Sierakowo - Kiełczewo (ul. Polna), przebudowa drogi Choryń - Granecznik, przebudowa drogi Pianowo - Kościan (ul. Czempińska), przebudowa budynku remizy OSP Racot. Pełen wykaz wydatków majątkowych oraz wydatków z funduszy sołeckich w załączeniu.

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30