Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
24
lipca
środa
Kinga, Krystyna, Olga
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Absolutorium za rok 2014

Podczas ostatniej sesji Radni Gminy udzielili Wójtowi Gminy Kościan absolutorium. Wójt złożył Radzie szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, który był w większości realizowany przez poprzedniego Wójta – Henryka Bartoszewskiego, a w końcówce roku przez Wójta – Andrzeja Przybyłę. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy pozytywnie oceniła prowadzoną w Gminie Kościan politykę finansową.

Budżet Gminy Kościan w 2014 r. wyniósł po stronie dochodów 51.633.575,33 zł, a po stronie wydatków 50.946.376,17 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet w roku 2014 został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 3,252,30 zł. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 20.365.628,80 zł oraz udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 8.314.181,41 zł, co stanowi 55,54 % całości dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa podatek od nieruchomości (49 % całości), a następnie opłaty za wodę  i ścieki (18 %), podatek rolny (8 %) oraz opłata eksploatacyjna od Kopalni Gazu i sprzedaż mienia komunalnego (po 6 %). Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza wyniosła 11.721.430,00 zł, co stanowi 23 % dochodów Gminy Kościan. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 15 % dochodów. Gmina Kościan w roku 2014 pozyskała środki z innych samorządów i instytucji oraz unijne w łącznej kwocie 3.593.680,51 zł (7 % dochodów).

Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 17.846.944,01 zł (35 %), z czego udział środków gminnych przekroczył 7 mln zł. Na budowę i rozbudowę dróg przeznaczono 7.758.252, 46 zł (15,2 % budżetu), a na pomoc społeczną 7.382,014,48 zł (14,5 %). W roku 2014 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 12.382.008,49 zł, co stanowi 24,3 % wydatków budżetu. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (58 %) oraz  inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (29 %). Największymi inwestycjami w 2014 były: budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi i Wyskoci, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mikoszkach, przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu, budowa ścieżki rowerowej Stare Oborzyska – Pianowo, przebudowa drogi Nowy Dębiec – Osiek (I etap), budowa placów rekreacyjnych w Starym Luboszu i Nowych Oborzyskach oraz budowa rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w Racocie, Turwi i Kokorzynie. W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla powiatu kościańskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 613.000 zł. Zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2014 wynosiło 5.963.329,50 zł, co stanowi 11,5 % dochodów i sukcesywnie spada w ostatnich latach, co niewątpliwie jest zasługą powiększających się dochodów gminy związanych ze wzrastającą liczbą mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Od 2011 roku dochody gminne wzrosły o ponad 8 mln zł przy niewielkich korektach podatków lokalnych. Wysoki wskaźnik realizacji założonych planów świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy i odpowiedzialnym zarządzaniu gminnymi finansami. Ubiegłoroczny budżet pozwolił na realizację większości zamierzeń, gwarantujących zrównoważony rozwój gminy. (md)

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31