Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
kwietnia
sobota
Agnieszka, Teodor, Czesław
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Opieka wytchnieniowa 2024

Gmina Kościan w dniu 25.03.2024 roku podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ministerialnego programu  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 53 088,00 zł.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Głównym celem Programu jest wsparcie  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 może być realizowany w dwóch formach:

 

 1. w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę, zatwierdzony limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jednego uczestnika wynosi:

 1. 185 godzin dla usługi opieki wytchnnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 2. 12 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta np. z ośrodka wsparcia czy placówek pobytu całodobowego.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystencji osobistej proszone są o zapoznanie się z Programem oraz przygotowanie następujących dokumentów:

 1. Karty zgłoszenia do Programu  (Załącznik nr 7 do Programu).
 2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu).
 3. Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu MRiPS (Załącznik nr 12 do Programu).
 4. Klauzuli informacyjnej RODO – GOPS Kościan.

Dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku natomiast w papierowej wersji dostępne są w siedzibie Ośrodka.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15, biuro nr 6.

W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod nr tel. 65 512 35 43 wew. 22 lub za pośrednictwem poczty e-mail: kamilakuczynska@gopskoscian.pl lub gops@gopskoscian.pl

Nabór odbywać się będzie w sposób ciągły do momentu zapełnienia limitu uczestników zatwierdzonych we wniosku, z uwzględnieniem założeń Programu stanowiących, iż gmina przyznając usługi asystencji osobistej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

Uwaga! W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10 Programu, finansowane ze środków publicznych.

Program realizowany będzie w miesiącach kwiecień - grudzień 2024 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30