Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
05
czerwca
piątek
Kira, Bonifacy, Waleria
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Dzierżawa nieruchomości - Nowy Dębiec - II przetarg

 

Wójt Gminy Kościan
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Kościan.
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.). 
         Termin I przetargu : 31.03.2020 r.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości  przeznaczone na działalność gastronomiczno-handlową oraz rekreacyjną położone w miejscowości Nowy Dębiec wymienione pod pozycja od 2 do 12 w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  podanym do publicznej wiadomości ,ogłoszonym Zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Kościan z dnia 29.01.2020 r.
Pozycja 2  
Część działki nr 60/138  o pow. 49 m2 Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 490,00 zł 
wadium 90,00 zł 
Działka przeznaczona pod działalność rozrywkową do działki przyłączona jest sieć energetyczna.  Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Pozycja 4 
 Część działki nr 60/138  o pow. 49 m2. Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 2.940,00 zł 
wadium 500,00
Działka przeznaczona pod działalność gastronomiczną i handlową. Do działki przyłączona jest sieć : energetyczna,  wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Pozycja 5
Część działki nr 60/138  o pow. 70 m2 .Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 4.200,00 
wadium 800,00 zł
Działka przeznaczona pod działalność gastronomiczną i handlową. Do działki przyłączona jest sieć : energetyczna,  wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   
Pozycja 6
Część działki nr 60/138 o pow. 176 m2. Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 10.560,00 zł,  
wadium 2.000,00 zł
Działka przeznaczona pod działalność gastronomiczną i handlową. Do działki przyłączona jest sieć : energetyczna,  wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Pozycja 7  
Część działki nr 60/138  o pow. 30 m2 . Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi 1.500,00 zł.
wadium 300,00 zł 
Działka przeznaczona pod działalność gastronomiczną i handlową. Przedmiotowy teren  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Pozycja 8 
Część działki  nr 67/1 o pow. 16 m2 .Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi  490,00 zł.
wadium 90,00 zł.
Pozycja 9
Część działki nr 67/1 o pow. 16 m2 .Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 490,00 zł.
wadium 90,00 zł
Pozycja 10
Część działki nr 67/1  o pow. 16 m2 .Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 490,00 zł
wadium  90,00 zł
Pozycja 11 
Część działki nr 67/1  o pow. 16 m2 .Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 490,00 zł.
wadium 90,00 zł
Pozycja 12
Część działki nr 67/1  o pow. 16 m2 . Wywoławcza stawka roczna za dzierżawę wynosi – 490,00 zł
wadium  90,00 zł
Działki wymienione pod pozycjami nr 2 oraz od 4 do 12 przeznaczone pod działalność handlową – handel artykułami przemysłowymi, pamiątkami, art. plażowymi itp.. 
W/w pozycje przetargowe zostały wskazane w załączniku do ogłoszenia.
Minimalne postąpienie wynosi 1%
Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
Czynsz dzierżawny za rok 2020 płatny będzie w dniu podpisania umowy. Czynsz za rok 2021 i  następne ,  płatny będzie każdego roku do dnia 31 marca na konto Gminy Kościan.
W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą ustawowe odsetki.
Poza czynszem dzierżawy, dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od Wydzierżawiającego, przez które rozumie się opłaty za dostawę m.in. energii elektrycznej i cieplnej, wody, odbiór ścieków, odpadów komunalnych oraz podatek. Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą  podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. 
Przetarg  odbędzie się w dniu 08.06.2020 r. w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15:
- o godzinie  900  poz. 2,4,5,6,7,
- o godzinie 1100  poz. 8-12,
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na każdą pozycję przetargową oddzielnie najpóźniej do 04.06.2020 r. na konto Urzędu Gminy Nr 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006, z podaniem numeru pozycji przetargowej, na którą wadium jest wpłacone.  Środki finansowe muszą w wyznaczonym terminie wpłynąć na konto gminy. Za dzień wpływu znany będzie dzień zaksięgowania środków na koncie Gminy Kościan. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu.Za dzień zwrotu uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z konta Gminy Kościan. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy.
Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód  tożsamości. 
Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu. 
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych. 
Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres do 3 lat od dnia podpisania umowy  .
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kościanie ul. Młyńska 15, pokój nr 21, lub telefonicznie 65-512-10-01 wew. 39 

Wójt Gminy Kościan ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Kościan.

Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.).

Termin I przetargu : 31.03.2020 r.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości  przeznaczone na działalność gastronomiczno-handlową oraz rekreacyjną położone w miejscowości Nowy Dębiec wymienione pod pozycja od 2 do 12 w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  podanym do publicznej wiadomości ,ogłoszonym Zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Kościan z dnia 29.01.2020 r.

WYKAZ

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30