Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
stycznia
niedziela
Fabian, Sebastian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Osoba odpowiedzialna:

Podinspektor ds. ochrony środowiska,  gospodarki komunalnej i lokalowej – Weronika Sarbinowska, pok. nr 4
tel. (65) 512 10 01 wew. 47
e-mail: weronikasarbinowska@gminakoscian.pl

 

Podstawa prawna: art. 83 f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zmianami)
 
I.    Wymagane dokumenty:

1.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
2.  Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew na  nieruchomości.
3.  Oryginał lub odpis pełnomocnictwa.

II.    Termin załatwienia sprawy:

Do 35 dni od wpływu zgłoszenia, w tym:
•    21 dni na dokonanie oględzin  od daty zgłoszenia,
•   14 dni po oględzinach na wniesienie sprzeciwu w formie milczącej zgody lub zaświadczenia.

III.    Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IV.    Uwagi:

1.  Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzew, których obwody pni  mierzonych na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.
3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa  będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie  realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
6.  W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzew i obwodów pni na wysokości 5 cm.
7.  W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
•    lokalizacji drzew na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
•    lokalizacji drzew na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    lokalizacji drzew na terenach objętych formami ochrony przyrody lub spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody,
•    spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
8.  Ponadto organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw:
•    jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
•    w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia
9.  Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia

Aktualności aktualności
18 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Kokorzynie
18 stycznia 2019 Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31