Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
25
września
piątek
Aurelia, Władysław, Kamil
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

X Sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że X sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 16 października 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.


                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na IX sesji Rady Gminy.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja Wójta Gminy Kościan o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kościan w roku szkolnym 2018/2019.
10. Wręczenie uczniom aktu nadania stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
11. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
12.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2025 (druk nr 99),
12.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 100),
12.3. uchylenia Uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku biblioteki w Widziszewie wraz z montażem OZE” (druk nr 101),
12.4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 102),
12.5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (druk nr 103),
12.6. określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (druk nr 104),
12.7. zmiany Uchwały Nr XXVI/257/09 Rady Gminy Kościan z dnia 28 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościan (druk nr 105),
12.8. wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Katarzynin, obręb  geodezyjny Katarzynin (druk nr 106),
12.9. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kościan umowy dzierżawy lokalu położonego w świetlicy wiejskiej we Wławiu (druk nr 107),
12.10. zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Racot (druk nr 108).
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie sesji.


Wiceprzewodniczący Rady
         Gminy Kościan

       /-/ Henryk Michalski


Aktualności aktualności
24 września 2020 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza
24 września 2020 Projekt MRGK
zobacz
obrazek
24 września 2020
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30