Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
stycznia
niedziela
Fabian, Sebastian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Osoba odpowiedzialna:  

Inspektor ds. ewidencji ludności – Maria Stasiak, pokój nr 19 – I piętro, tel.  65 512 10 01 wew. 38
e-mail: mariastasiak@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2017r. poz. 657 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJACEGO PONAD 3 MIESIĄCE”  odrębny dla każdej osoby  meldującej się, również dla dziecka
 
2. Do wglądu:
•    dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą)
•    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu)
 
W przypadku zgłoszenia zameldowania  przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika lub  w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty:
Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kościan pok. nr 19

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Od ręki

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Kościan przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej.

Uwagi:

1. Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem-udzielonym w formie, o której mowa w  art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach-innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
2. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
4. W celu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące  nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego   miejsca pobytu stałego- wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuję na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt stały

Aktualności aktualności
18 stycznia 2019 Dzień Babci i Dziadka w Kokorzynie
18 stycznia 2019 Msza Święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Styczeń
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31